Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến khoảng 6,5%
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 08:55

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kỹ tình hình, kết quả thực hiện năm 2017, đồng thời phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2018, các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Trên cơ sở đó để Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi. Tiếp đó, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu nêu trong báo cáo trình Thủ tướng trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội.

Nghị quyết của Chính phủ cũng thống nhất với nội dung các báo cáo của Bộ Tài chính trình giữ mức bội chi ngân sách năm 2018 khoảng 3,7%.

Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát lại các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, đảm bảo các cân đối lớn của nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, thể hiện tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Trong đó, tăng hợp lý đầu tư phát triển và bảo đảm chi trả nợ, giảm chi thường xuyên, đẩy mạnh xã hội hoá cũng như thu thút các nguồn lực tài chính khác.

Chính phủ yêu cầu tập trung chống thất thu, gian lận, nợ đọng, lạm thu thuế, song song với đó khuyến khích nuôi dưỡng nguồn thu, chuyển đổi hình thức khoán thu thuế sang kê khai thuế.

Bộ Tài chính cần hoàn thiện phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018 – 2020. Bộ cũng phải tiếp tục cập nhật, rà soát, thống nhất số liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chi đầu tư phát triển.

Theo cafef.vn